Уроци и курсове за ученици в 7. клас

Целогодишна подготовка по български език и литература и математика за кандидатстване след 7. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Регистрация и записване

Записванията за уроците става на място или онлайн. Необходимо е предварително да се обадите, за да проверите свободните места и графиците на курсовете за седми клас.
2

Безплатна консултация

Направете своята консултация и научете всичко за матурите в 7. клас. Ние ще ви помогнем с допълнителна информация и съвети относно изпитите за учениците в 7. клас. Заявки за консултация, записване, регистрация в курсовете се подават на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).
3

Срокове и плащане

Записванията на седмокласниците продължават до изчерпване на местата съобразно капацитета на групите. Всички плащания за уроците математика и български език се правят на място или по банков път.

Уроци, курсове и подготовка по български език за ученици в 7. клас

Националното външно оценяване по БЕЛ и математика са задължителни изпити за всички ученици. Това е най-важната година, тъй като резултатите от матурите ще бъдат основата за избора на бъдещото училище за вашето дете.

Какво трябва да знаете?

Матурата по български език и литература включва задължителното учебно съдържание по български език от 5., 6. и 7. клас, както и творби от българската литература от учебните програми за 6. и 7. клас. Изпитът е писмен с продължителност 150 минути. Оценяването се извършва с точки, а максималният брой е 100 точки.

Групово обучение

Обучението по български език и литература включва преговор на учебния материал от 5. и 6. клас, надграждане с включеното учебно съдържание за 7. клас. Децата работят по формата на изпита още от началото на курсовете, а постепенно започват да повишават своите знания съобразно изискванията на матурата по БЕЛ. В програмата са включени контролни изпити всяка седмица, домашни задачи, пробни изпити и много аналогични задачи от матурите по БЕЛ за 7. клас.

Индивидуални уроци

Обучението по български език и литература на дете от 7. клас винаги е свързано с развитието на неговата концентрация и памет. Колкото повече се работи с него, толкова повече знания се изграждат и надграждат. Индивидуалните уроци са подходящи за всички амбициозни деца и родители, които искат да бъдат сред учениците с най-висок брой точки. Обучението е подходящо и за допълнителна подготовка в комбинация с курсовете по БЕЛ. Не пропускайте да се запишете на пробните изпити, за да проверите знанията на вашето дете. 

Курсове по химия и биология за кандидатстване в НПМГ

Ако желаете вашето дете да положи изпити по биология и химия за прием в НПМГ, Родина е най-добрият избор. Ние предлагаме подготовка за кандидатстване медицина, а нашите учители са най-добрите в страната, което ви гарантира сигурност и високо ниво на обучение. С нашите учители, вашият седмокласник ще получи отлични оценки по химия и биология на приемните изпити в НПМГ, а след няколко години вероятно ще избере подготовката за медицинско образование.

Подготовка за приемния изпит в Американски колеж

Изпитът в Американския колеж се състои от две основни части – съчинение и тест от четири раздела. С нашите уроци ще се научите как да формулирате мнение и да го аргументирате в съчинение, както и как да решавате задачата, свързана с четене с разбиране. Разбира се, правописът, пунктуацията и стилът също са важни и също ще обърнем внимание. Изпитът е голямо препятствие, но високите резултати могат да ви осигурят отлично образование, училищна среда и бъдеще.

ЗА МАТУРИТЕ

Матура по български език и литература за 7. клас

1

Важна информация

Матурата по български език и литература в края на 7. клас е писмена с продължителност 150 минути. Седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26 задачи:
○ 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
○ 6 задачи с кратък свободен отговор;
○ 1 задача с разширен свободен отговор;
○ 1 задача за създаване на текст.

2

Максималният брой точки от теста е 100.

Оценяването в седми клас се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на 7. клас се изразяват само в брой точки, без да се приравняват към оценки.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Български език и литература за 7. клас

Материали 

Курсовете по български език и литература включват използването на примерни матури, тестове, преразкази, седмични контролни работи, домашни работи. Учениците в седми клас работят изцяло върху изпитния формат и успяват да свикнат с поставените изисквания.

Учебното съдържание

Матурата по български език в края на 7. клас включва задължителното учебно съдържание от учебните програми от 5., 6. и 7. клас, включително.
Задачите по литература включват задължителното учебно съдържание, свързано с творби от българската литература и включено в учебните програми за 6. и за 7. клас.

Помощ в училище

Ние предлагаме целогодишна подготовка по български език и литература и математика за кандидатстване след 7. клас, което надгражда учебната програма. Обучението по БЕЛ в 7. клас развива поставените изисквания в държавните образователни стандарти.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО БЕЛ ЗА 7. КЛАС

Разграничаване на твърди и меки съгласни звукове.
○ Познаване на начини за отбелязване на меки съгласни звукове.
○ Изговаряне на книжовно меки съгласни.
○ Изговаряне на книжовно думите без ударение.
○ Писане на отделно думите без свое ударение (кратки местоименни форми, частици, предлози, съюзи).

○ Познаване на сложните думи като образувани от два корена.
○ Образуване на сложни думи по различни начини.
○ Използване на правилно сложни думи в речта си.
○ Писане на правилно сложни думи.

○ Познаване на антонимите като думи с противоположно значение.
○ Определяне на значението на антонимите в езиковия контекст.
○ Разпознаване на антонимни отношения между думи.
○ Разграничаване на синоними от антоними.
○ Употребяване на уместно в речта си антоними.
○ Правене на справка за речниковото значение на думи в тълковен речник (включително и електронен).

○ Разпознаване на подлога като главна част на изречението.
○ Разпознаване на сказуемото като основа на изречението.
○ Познаване на простото изречение като вид изречение по състав.
○ Разграничаване на просто от сложно изречение.
○ Ориентиране за простото изречение в състава на сложно по броя на сказуемите.
○ Преобразуване на простите изречения в сложни и обратно.
○ Отделяне със запетая простите изречения в състава на сложното изречение.
○ Използване на различни словоредни варианти в зависимост от целта на изказването.

○ Разпознаване на пълен и кратък член на съществителното име от м. р., ед. ч. чрез проверка с личното местоимение той.
○ Разграничаване на правилно глаголите в първо, второ и трето лице, единствено и множествено число.
○ Правене на разлика между изговора и правописа на окончанията -а, -ат, -я, -ят на глаголите за сегашно време.
○ Определяне на сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
○ Употребяване на правилно формите на глаголите с окончание -а, -я или -м в първо лице единствено число.
○ Откриване на примери за съвместната употреба на различните глаголни времена – сегашно, минало, бъдеще.
○ Употребяване на правилно сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
○ Познаване на числителното име като част на речта.
○ Разпознаване на видовете числителни имена - бройни и редни.
○ Писане на правилно числителните имена.
○ Употребяване на правилно частите на речта.

○ Правене на изказване по зададена тема, като се ориентира в комуникативноречевата ситуация.
○ Правене на устен преразказ на текст, като предава накратко и последователно съдържанието му.
○ Разказване на устно по картина от художник.
○ Отговаряне на писмено на поставен въпрос към художествен или нехудожествен текст като посочва аргументи от текста.
○ Съчиняване на текст по аналогия и по словесна опора (две думи).
○ Разпознаване на графически пряка от непряка реч.
○ Преобразуване на пряка в непряка реч.
○ Прилагане на различни начини за поправка (редактиране) на текст – чрез заместване, добавяне, съкращаване, разместване.
○ Употребяване на правилно букви и цифри при писане на кратки електронни съобщения и писма. 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО БЕЛ ЗА 7. КЛАС

Учебно съдържание в седми клас по български език:

1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст.
2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст.
3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис.
4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав.
5. Думата като лексикално средство в текста.
6. Причастия. Деепричастие.
7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение.
8. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото.
9. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми.
10. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения.
11. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица.
12. Главни и второстепенни части в простото изречение.
13. Еднородни части и обособени части в простото изречение.
14. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение.
15. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч.

ЛИТЕРАТУРА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 7. КЛАС
Обучение по литература, теми, творби и автори

1. „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)
2. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)

1. „Косачи“ (Елин Пелин)
2. „Художник“ (В. Ханчев)
3. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“

1. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“
2. „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)
3. „Серафим“ (Й. Йовков)

1. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)
2. „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)
3. Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог
4. „Една българка“ (Ив. Вазов)
5. „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)
6. „Българският език“ (Ив. Вазов)

1. Из „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов): откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“
2. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Ал. Константинов): „Бай Ганьо пътува“
3. „Неразделни“ (П. Славейков)
4. „Заточеници“ (П. Яворов)
5. „По жътва“ (Елин Пелин)
6. „По жицата“ (Й. Йовков)

Летни езикови ваканции и лагери за ученици в чужбина

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по български език за 7. клас

Курсовете по БЕЛ за седми клас се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

295 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по БЕЛ за 7. клас
Втора вноска

295 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране на курсовете
Трета вноска

295 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Комбиниран курс по Български език и литература и Математика за 7. клас.
Таксата за комбинирания курс 7. клас е:
1. Комбиниран курс - 3 вноски по 590 лева целогодишен курс по Български език и литература + Математика за 7. клас. 
2. Само един предмет - 3 вноски по 310 лева, ако бъде избран само един предмет.

Ние вярваме, че образованието трябва да бъде достъпно за всички. Затова работим с най-добрите учители, предлагаме обучение в малки групи и постигаме отлични резултати.

Подготовка по математика за матурите в 7. клас

Частни уроци по български език
за ученици 7. клас.

20 лв.

Занимание 45 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

30 лв.

Занимание 60 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

40 лв.

Занимание 90 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

Предлагаме ви възможност да проверите знанията на своя ученик по БЕЛ и математика с нашите пробни изпити по двата предмета. Изпитите за 7. клас са изцяло съобразени с матурите и имат за цел да отчетат постигнатия напредък на учениците. Форматът на пробните изпити по БЕЛ за 7. клас е съобразен като трудност и времетраене, а нашите учители ще ви поставят оценка, каквато бихте получили на матурите. Пробните изпити са включени в обучението за всички ученици на Родина.

За явяване на един пробен изпит за външни ученици в 7. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Български език и литература целогодишна подготовка в седми клас. Информация за стартиращи курсове през новата учебна година.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.