Уроци и курсове
за 5. клас

Учениците в 5. клас излизат от началното образование и започват базисни знания, свързани с митологията, фолклора и с литературата

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване за пети клас

Когато вашият ученик стане вече 5. клас, ще трябва бързо да се адаптира към промените в училище и прогимназиалния етап на основната степен на образование.
2

Консултация за уроци по български език за 5. клас

Петокласниците започват да изучават повече нови знания по български език и литература. Постепенно новите знания започват да се натрупват, не само през петия клас, но и следващите две години.
3

Записвания и начин на плащане

Регистрацията за обучението по БЕЛ и математика и плащанията се извършват на място или онлайн. Свържете се с нас на нашия национален телефон 0700 1 84 48 или 0887 099 730 за информация за стартиращи групи и графици.

Уроци и курсове за ученици в 5. клас

Курсовете по български език и литература за 5. клас има за цел поддържащо обучение по предмета. Целта е усвояване на задължителното учебно съдържание и постигане на отлични оценки в училище.

Какво трябва да знаете?

В 5. клас учениците започват да изучават минало свършено време и минало несвършено време на глагола, минало свършено деятелно причастие, минало несвършено деятелно причастие, предлог и наречие като неизменяеми части на речта, второстепенни части на изречението, представя се думата като единство от речниково и граматично значение.

Обучението по литература е насочено към овладяване на базисни знания и умения, свързани с митологията, фолклора и с литературата.

Групово обучение

Курсовете акцентират върху надграждане на знанията по български език и литература за 5. клас.

Освен новите понятия, които учениците трябва да получат, ние ще контролираме обучението с ежеседмични контролни задачи, тестове, упражнения, домашни работи, а резултатите в училище ще бъдат отлични.

Индивидуални уроци

Индивидуалните занимания имат за цел акцентиране върху конкретни области и теми по български език и литература.

Целта е да се надградят знанията по учебното съдържание и да се правят повече упражнения, с помощта на които учениците изглаждат своите пропуски и реализират прогрес по предмета. 

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Български език и литература за 5. клас

Материали 

Курсовете в 5. клас са насочени към задължителното учебно съдържание и неговото максимално усвояване. Това включва много задачи и упражнения, домашни работи, преговор и допълнителни материали. Целта е поддържащо обучение по български език и литература, което да прерасне в подготовка за матурата в 7. клас.

Учебното съдържание

Както ще видите в разпределението на учебното съдържание, учениците в 5. клас трябва да усвоят нови знания по български език и литература, както и да започнат да правят трансформиращ преразказ, разказ по въображение или по зададена тема.

Помощ в училище

Това е класът, когато децата излизат от началното образование и имат нужда от по-голяма подкрепа в училище. Промените изискват бърза адаптация, а с нашите извънкласни занимания по български език и литература, те ще успеят да превъзмогнат прехода по-бързо и по-лесно.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 5. КЛАС
Обучение по български език

○ Познаване на строежа на езика (звукове/букви, думи, изречения, текст).
○ Ориентира се в ситуацията на общуване, определяйки целта, предмета, участниците и условията на общуване включително и при електронно общуване.

○ Проявяване на адекватно речево поведение в публично общуване.
○ Използване на уместно формулите на речевия етикет включително и при електронно общуване.
○ Поставяне на логическо ударение на подходящо място.

○ Осмисляне на текста като средство за общуване.
○ Умеене за извличане на информация от текст.
○ Определяне на темата, подтемите (микротемите), ключовите думи и абзаците в текста. 

○ Разпознаване на повествованието, описанието и разсъждението в текста.
○ Възприемане, осмисляне и обработване на информация от описателен текст, от повествователен текст и от текст разсъждение.

○ Осмисляне на думата като единство от речниково и граматично значение.
○ Правилно и целесъобразно използване на многозначните думи според конкретния контекст.
○ Уместно употребяване на думи в прякото и в преносното им значение.
○ Умеене да работи с тълковен речник, речник на чуждите думи.

○ Разпознаване на омоними.
○ Уместно използване в речта на синоними и антоними.
○ Коментиране на употребата на синоними, антоними и омоними в текст.
○ Работа със синонимен речник, с речник на антонимите. 

○ Определяне, правилно изговаряне и писане на морфеми в думата.
○ Правене на морфемен анализ.
○ Работа с правописен и с правоговорен речник.

○ Правилно писане и изговаряне на думи с неударени гласни звукове, със струпване на съгласни звукове.
○ Правилно изговаряне и писане на думи с непостоянно Ъ, с подвижно Ъ.
○ Правилно изговаряне и писане на често употребявани думи и думи от терминологичната лексика.

○ Разпознаване на изменяемите части на речта.
○ Правене на морфологичен анализ на съществително име, на прилагателно име, на числително име, на глагол.
○ Правилно писане и изговаряне на частите на речта.
○ Разпознаване на местоименията като заместващи и свързващи думи в изречението и в текста.

○ Разпознаване на личното и възвратно личното местоимение и определяне на граматичните им признаци.
○ Правилно използване на формите на личното и на възвратно личното местоимение.

○ Разпознаване на притежателното местоимение и възвратно притежателното местоимение и определяне на граматичните им признаци.
○ Използване на местоименията като заместващи и свързващи думи; правилен изговор и писане.
○ Правилна употреба в речта на притежателното местоимение и възвратно притежателното местоимение.

○ Разпознаване на основната форма и спрежението на глагола.
○ Разпознаване и правилно образуване формите на минало свършено и на минало несвършено време.
○ Целесъобразно използване и съвместно употребяване на минало свършено и минало несвършено време при създаване на текст.
○ Употребяване на правилно и уместно глаголните времена (сегашно време, минало свършено време, минало несвършено време и бъдеще време). 

○ Разпознаване на неличните глаголни форми в текст.
○ Разпознаване и образуване на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие.
○ Спазване на особеностите в правописа и в правоговора на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие.
○ Правилна и уместна употреба на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текст.

○ Разпознаване на наречието и предлога в изречението.
○ Правилно и уместно употребяване на наречието и предлога в речевата практика.
○ Прилагане на правописните и правоговорните правила при употреба на наречие и предлог. 

○ Откриване на подлога и сказуемото в изречението.
○ Умение за изразяване на подлога с различни части на речта – съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение.
○ Прилагане на правилото за членуване на подлога в изречението в писмен текст, който създава.

○ Разпознаване и осмисляне функциите на допълнението, обстоятелственото пояснение и определението като второстепенни части в простото изречение, владеене на употребата им.
○ Прилагане на правилото за членуване на второстепенните части в изречението в писмен текст, който създава.
○ Правене  

ЛИТЕРАТУРА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 5. КЛАС

○ Различаване на характерни особености на митологичния модел за света.
○ Познаване на значението на понятието мит и разпознава негови характерни черти.

○ Идентифициране в древногръцки мит за произхода на боговете подобията, разликите и конфликтите между боговете и хората.
○ Различаване на основни персонажи и характерни особености на пространството и времето в древногръцки мит за произхода на боговете.
○ Намиране и извличане информация от древногръцки мит за произхода на света/на боговете с оглед на конкретна изследователска задача.

○ Идентифициране в библейски разказ за Началото на света подобията и разликите между Бог и човека.
○ Различаване на основни персонажи и характерни особености на пространството и времето в библейски разказ за Началото на света.
○ Намиране и извличане информация от библейски разказ за Началото на света с оглед на конкретна изследователска задача.

○ Различаване на основни ценности и норми на традиционната общност, свързани с опозицията свое – чуждо.
○ Съпоставяне на отношенията между човека и традиционната общност със своя опит.
○ Различаване на характерни особености на фолклорния модел за света.

○ Разпознаване на жанрови характеристики на легендата „Господ и дяволът правят света“.
○ Тълкуване на легендата „Господ и дяволът правят света“ съобразно конкретните проявления на жанра.
○ Съпоставяне на библейския разказ за Началото на света и легендата „Господ и дяволът правят света“ и обяснява сходства и разлики помежду им.
○ Определяне в „Господ и дяволът правят света“ на проблеми и конфликти, специфични за фолклорния модел за света, съпоставяне с личния си опит и обосновава позиция по тях.

○ Познаване на значението на понятието вълшебна (фолклорна) приказка и разпознаване на нейни жанрови характеристики, проявени в „Тримата братя и златната ябълка“.
○ Тълкуване на приказката „Тримата братя и златната ябълка“ съобразно конкретните проявления на жанра.
○ Определяне в „Тримата братя и златната ябълка“ на проблеми и конфликти, специфични за фолклорния модел за света, съпоставяне ги с личния си опит и обосноваване позиция по тях.
○ Познаване на значението на понятието сюжет.
○ Оценяване на завършека на приказката „Тримата братя и златната ябълка“ във връзка с нейния сюжет.

○ Различаване на характерни особености на пространството и времето в приказката „Златното момиче“.
○ Различаване в приказните опозиционни двойки герои от приказката „Златното момиче“ различни аспекти на фолклорния образ на човека.
○ Тълкуване на приказката „Златното момиче“ съобразно конкретните проявления на жанра.
○ Определяне в „Златното момиче“ на проблеми и конфликти, специфични за фолклорния модел за света, съпоставяне с личния си опит и обосноваване позиция по тях. 

○ Разпознаване на жанрови характеристики на народна песен, проявени в „Троица братя града градяха“.
○ Тълкуване на народната песен „Троица братя града градяха“ съобразно конкретните проявления на жанра.
○ Определяне в „Троица братя града градяха“ на проблеми и конфликти, специфични за фолклорния модел за света, съпоставяне с личния си опит и обосноваване на позиция по тях.

○ Познаване на значението на понятието ритуал и на различаването делник – празник за фолклорната общност.
○ Познаване на основни празници от фолклорния/традиционния календар: Коледа, Великден, Пасха, Курбан байрам, Гергьовден
○ Самостоятелно подбиране на четива и използване на различни информационни източници, за да се изпълни конкретна изследователска задача.

○ Разпознаване на основни ценности и норми на традиционната общност и разбиране на тяхната трансформация в „Хайдути“.
○ Различаване на основни герои в „Хайдути“ и тълкуване на постъпките им, съотнасяйки ги с основни ценности и норми на традиционната общност, както и с личния опит.
○ Разпознаване на образи на народната песен, изграждани в „Хайдути“.
○ Различаване на характерни особености на пространството и времето в „Хайдути“.

○ Различаване на основни герои и характерни особености на пространството и времето в „Легенда за рома“.
○ Тълкуване на „Легенда за рома“ съобразно конкретните проявления на жанра.
○ Определяне в „Легенда за рома“ на проблеми и конфликти, специфични за фолклорния модел за света, съпоставяне с личния си опит и обосноваване на позиция по тях.

○ Обясняване на значението на сюжета в приказката „Главатарят, който искал да плени месечината“.
○ Тълкуване на приказката „Главатарят, който искал да плени месечината“ съобразно конкретните проявления на жанра.
○ Определяне в „Главатарят, който искал да плени месечината“ на проблеми и конфликти, специфични за фолклорния модел за света, съпоставяне с личния си опит и обосноваване на позиция по тях.

○ Различаване на основни герои и характерни особености на пространството и времето в приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“.
○ Обясняване на значението на сюжета в приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“.
○ Тълкуване на приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ съобразно конкретните проявления на жанра.
○ Различаване в приказката „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ приписване на специфично човешки характеристики на животно и обясняване значението им за изграждането на смисъла на текста.

○ Различаване на основни герои и характерни особености на пространството и времето в приказката „Грозното патенце“.
○ Тълкуване на приказката „Грозното патенце“ съобразно конкретните проявления на жанра.
○ Оценяване завършека на приказката „Грозното патенце“ във връзка с нейния сюжет и с личния опит.
○ Различаване в приказката „Грозното патенце“ приписване на специфично човешки характеристики на животно и обясняване значението им за изграждането на смисъла на текста.

○ Различаване в откъси от „Похитителят на мълнии“ характерни особености на вълшебната приказка и обясняване на отношения между героите на творбата.
○ Съпоставяне на откъси от „Похитителят на мълнии“ с древногръцки мит, с „Тримата братя и златната ябълка“ и/или с „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“, обясняване на сходствата и различията между сюжетите им и оценяване на значението им за културното многообразие.

РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В часовете за развиване на комуникативните компетентности се предвижда обучението по литература да включва следните теми

○ Създаване в писмена форма трансформиращ преразказ с определена дидактическа задача.
○ Спазване на книжовни езикови правила.

○ Създаване в устна и в писмена форма разказ по въображение с цел да изрази творчески представи, преживявания, чувства.
○ Спазване правилата на книжовния изговор, а в писмена форма – книжовни езикови правила.
○ Поставяне на логическо ударение на подходящо място.

○ Създаване в писмена форма разказ по зададени опори с цел да: изразяване на творчески представи, преживявания, чувства; заинтригуване на възприемателя с разказваната история.
○ Спазване на книжовни езикови правила.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по български език за 5. клас

Уроците по български език за 5. клас се заплащат разсрочени на три вноски за цялата учебна година или на две равни вноски за двата срока в училище.

Първа вноска

250 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по БЕЛ за 5. клас
Втора вноска

250 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране курсовете
Трета вноска

250 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Таксата и програмата на целогодишните курсове помощ в училище по български език и литература за 5. клас е разпределена целогодишно за двата предмета.
Таксата за обучението е:
1. Комбиниран курс - 3 вноски по 510 лева за комбиниран курс по Български език и литература + Математика 
2. Само един предмет - 3 вноски по 285 лева, ако бъде избран само един предмет.

Ако имате ученик в 5. клас, не се колебайте да го запишете да учи български език и литература. С обучението по предмета ще допълните училищното образование и ще постигнете реални знания и отлични оценки в училище.

Предлагаме и обучение по математика за ученици в 5. клас, с което можете да акцентирате върху БЕЛ и математика. Учебното съдържание по двата предмета в 5. клас се включва в задължителната матура за 7. клас. С нашите курсове вашият ученик ще бъде подготвен навреме за бъдещите изпити по БЕЛ и математика.

Обучение по математика за ученици в 5. клас

Частни уроци по български език
за ученици 5. клас.

20 лв.

Занимание 45 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

30 лв.

Занимание 60 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

40 лв.

Занимание 90 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

ИНВЕСТИРАЙТЕ
във вашето дете

При нас ще намерите уроци и курсове по БЕЛ и математика за ученици в 5. клас. Образованието е най-големият актив, с който вашето дете ще има перспективи. Всички уроци и курсове при нас са съобразени с учебните програми и държавните образователни стандарти на МОН.
Прочетете информация за обучението по математика за ученици в 5. клас. 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Информация за стартиращи курсове и уроци по български език и литература за 5. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.