Уроци и курсове за 12. клас

Държавните зрелостни изпити са задължителни за всички ученици, успешно завършили 12. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Държавни зрелостни изпити

Националната система за външно оценяване позволява обективна оценка на постигнатите в образователния процес резултати. В края на 12. клас се провежда задължително оценяване по БЕЛ, а проверката се извършва по едни и същи стандарти за всички ученици в страната.
2

Трябва да знаете

Матурите се организират и провеждат на национално равнище. Зрелостниците полагат държавните зрелостни изпити в училището, в което са завършили успешно последния гимназиален клас. Резултатите от успешно положените държавни зрелостни изпити се вписват в дипломата за средно образование.
3

Подготовката по БЕЛ в 12. клас

Подготовката по БЕЛ за зрелостници е изцяло съобразена с изпитния формат на матурата и гарантира постигането на високи резултати. Всички ученици в 12. клас се обучават в базата на Родина. Свържете се с нас за повече информация относно стартиращи групи, дати и графици.

Заявки за консултация, записване и регистрация в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

Уроци и курсове по Български език и литература за ученици в 12. клас

Националното външно оценяване по БЕЛ в края на 12. клас е задължителен изпит за всички ученици. Това е най-важният изпит за вашия зрелостник, тъй като оценката ще бъде балообразуваща, не само за общия успех на дипломата за средно образование, но и за повечето български университети.

Какво трябва да знаете?

Матурата по български език и литература в края на 12. клас не е лесен изпит, който учениците преминават лесно. Това е сериозен изпит за всички, които искат да получат отлични оценки. Това изисква задълбочена подготовка, упоритост и постоянство. Отличниците никога не разчитат на късмет, а ние подготвяме най-добрите ученици в страната.

Групово обучение

Обучението по български език и литература за матурата в края на 12. клас включва седмични контролни изпити, пробни изпити, домашни работи. Курсистите работят по формата на изпита, като се използват аналогични задачи и упражнения. Всяка седмица се отчита личния прогрес, а учениците имат възможност да проследят своето развитие и грешки навреме. Ние можем да ви подготвим, за да постигнете отлични оценки на матурата.

Индивидуални уроци

Уроците са препоръчителни за всички зрелостници, които изпитват затруднения или искат да допълнят своите обучение с индивидуално обучение. Заниманията се провеждат по предварително изготвен график, а ученикът има възможност да работи върху конкретна област или задачи по български език и литература, в които изпитва най-големи затруднения. 

ЗА МАТУРИТЕ

Матура по български език и литература за 12. клас

1

Важна информация за матурата в 12. клас

Матурата или държавния зрелостен изпит се полага от учениците след успешното завършване на 12. клас. Матурата по български език и литература е задължителна, а втората матура е по учебен предмет по избор. Освен тях зрелостникът има право да избере и матура по желание.

2

Разпределение на изпита

Държавният зрелостен изпит по БЕЛ е разделен на две части:
○ тестова част - включва отворени и затворени въпроси;
○ писане на аргументативен текст - интерпретативно съчинение или есе.

Матурата по български език и литература за 12. клас включва 41 задачи:
1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.
○ задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
○ задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.
Общият максимален брой точки е 100. 

3

Времетраене 

Продължителността на изпита е четири астрономически часа.

4

Оценяване и прием

Държавни зрелостни изпити
Скала за оценяване за всички предмети
○ Слаб 2 – (до 22,5 т. вкл.)
○ Среден 3 (3,00 - 3,49) – (23 т. – 40,5 т. вкл.)
○ Добър 4 (3,50 - 4,49) – (41 т. – 58,5 т. вкл.)
○ Много добър (4,50 - 5,49) – (59 т. – 76,5 т. вкл.)
○ Отличен (5,50 - 5,99) – (77 т. – 94,5 т. вкл.) 
○ Отличен 6 – (95 т. – 100 т.)

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Български език и литература за матура в 12. клас

Материали 

Учениците в 12. клас работят изцяло върху изпитния формат на матурата по БЕЛ. Използват се тестове, текстове, анализи, упражнения, седмични контролни работи, домашни работи, пробни изпити за матурата по БЕЛ в 12. клас.

Учебното съдържание

Учебно-изпитната програма за матурата по български език и литература за 12. клас включва български език, литература и знания за строежа и функционирането на художествената творба.

Помощ в училище

Ако оценката от матурата е важна за вас, защото ще кандидатствате с нея или ви трябва висока диплома, нашите курсове ще ви помогнат да постигнете отлични резултати. Подгответе се за задължителната матура по български език и литература с нас.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО БЕЛ ЗА 12. КЛАС

Темите от учебното съдържание по български език според учебните програми включват:
○ Текстът и социокултурният контекст гражданската, институционалната и художествената комуникация.
○ Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста.
○ Функции на езиковите средства за изграждане на текста.
○ Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища.
○ Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста.
○ Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации.
○ Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила.
○ Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила.
○ Създаване на аргументативен текст.

ЛИТЕРАТУРА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 12. КЛАС
Обучение по литература, теми, творби и автори

Христо Ботев
○ Поезия: „Майце си“, „Към брата си“, „Елегия“, „Борба“, „До моето първо либе“, „На прощаване“, „Хаджи Димитър“, „Моята молитва“, „Обесването на Васил Левски“

Иван Вазов
○ Поезия: „Българският език“, „Отечество любезно“, „При Рилския манастир“, „Елате ни вижте“, „Линее нашто поколение“, „Епопея на забравените“-“Левски“, „Паисий“, „Кочо“, „Опълченците на Шипка“;
○ Разказът „Дядо Йоцо гледа“;
○ Повестта „Чичовци“;
○ романът „Под игото“.

Алеко Константинов
○ Фейлетонът „Разни хора, разни идеали“;
○ Книгата „Бай Ганьо“.

Пенчо Славейков
○ Поезия: „Cis moll“, „Ни лъх не дъхва над полени“, „Спи езерото; белостволи буки“, „Самотен гроб в самотен кът“;
○ Поемата „Ралица“.

Пейо Яворов
○ Поезия: „Градушка“, „Заточеници“, „Ще бъдеш в бяло“, „Две хубави очи“, „Стон“, „Две души“, „Сенки“, „Песента на човека“, „Маска“

Елин Пелин
○ Разкази: „Ветрената мелница“, „Косачи“, „Задушница“, „Мечтатели“, „На оня свят“, „Андрешко“, „Чорба от греховете на отец Никодим“, „Занемелите камбани“;
○ Повестта „Гераците“.

Димчо Дебелянов
○ Поезия: „Черна песен“, „Пловдив“, „Да се завърнеш...“, „Помниш ли, помниш ли...“, „Спи градът“, „Миг“, „Един убит“, „Сиротна песен“, „Тиха победа“.

Христо Смирненски
○ Поезия: „Да бъде ден!“, „Ний“, „Йохан“, „Юноша“, „Стария музикант“, „Цветарка“, „Зимни вечери“.

Гео Милев
○ Поемата „Септември“.

Атанас Далчев
○ Поезия: „Прозорец“, „Болница“, „Стаята“, „Къщата“, „Повест“, „Книгите“, „Камък“, „Дяволско“.

Елисавета Багряна
○ Поезия: „Кукувица“, „Стихии“, „Потомка“, „Вечната“.

Йордан Йовков
○ Разкази: „Песента на колелетата“, „Последна радост“, „Шибил“, „През чумавото“, „Индже“, „Албена“, „Другоселец“, „Серафим“.

Никола Вапцаров
○ Поезия: „Вяра“, „Писмо“(„Ти помниш ли...“), „Песен за човека“, „Сън“, „История“, „Завод“, „Кино“, „Прощално“, „Борбата е безмилостно жестока...“.

Димитър Димов
○ Романът „Тютюн“.

Димитър Талев
○ Романът „Железният светилник“.

○ Художествена условност (фолклор, литература);
○ Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт);
○ Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея);
○ Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой);
○ Въздействие на художествената творба (типове отношения автор-герой и читател);
○ Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма);
○ Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи-метафора, метонимия, символ, алегория; фигури-сравнение, епитет, хипербола, литота, антитеза, оксиморон, парадокс, гротеска).

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по български език за 12. клас

Подготовката по БЕЛ за матурите в 12. клас е целогодишна. Плащанията могат да се направят на две или три вноски.

Първа вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по БЕЛ за 12. клас
Втора вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране на курсовете
Трета вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Ако желаете, можете да плащате на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Ако желаете, можете да плащате на срок: 2 вноски по 495 лв.

Таксата за обучение е 3 вноски по 660 лева за комбиниран курс по Български език и литература + Математика и 3 вноски по 330 лева, ако бъде избран само един предмет.

При нас ще намерите специализирани курсове за матурите в 12. клас по математика, география, история, биология и химия. Свържете се с нас за повече информация.

Частни уроци по български език
за ученици 12. клас.

20 лв.

Занимание 45 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

30 лв.

Занимание 60 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

40 лв.

Занимание 90 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

ДРУГИ УРОЦИ
подготовка за матура и кандидатстване

Курсове за матура по Математика
за 12. клас

още информация »

Курсове за кандидат-студенти по БЕЛ
в 12. клас

още информация »

ПРОБНИ ИЗПИТИ

Проверете датите за пробните изпити по БЕЛ за ученици в 12. клас. Ако вярвате, че матурата е лесно препятствие за вашия ученик, проверете неговите възможности с нашите пробни изпити. Форматът на пробните изпити по БЕЛ за 12. клас е съобразен с последните наредби на МОН и зрелостните изпити по БЕЛ.

Цените за явяване на един пробен изпит за 12. клас започват от 40 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и информация за стартиращи курсове и уроци по български език и литература.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.