Уроци и курсове
за 3. клас

Учениците в 3. клас надграждат натрупаните знания и началните основи по български език и литература.

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварителна информация

Свържете се с нас и разберете как да запишете вашия ученик на курсове и уроци по български език. Записване ученици в 3. клас става на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн.
2

Онлайн записване

Записванията онлайн се извършват след подаване на изискваната информация. Телефони за записания: 0700 1 8448 (национален телефон на РОДИНА) или 0887 099 730 (Viber).
3

Плащания и регистрация

Плащанията се извършват на място или по банков път. Всички курсове за ученици в 3. клас се провеждат в учебната база на Родина.

Уроци и курсове по български език и литература за 3. клас

Учениците в 3. клас надграждат и усъвършенстват своите знания от първите две учебни години, като затвърждават всичко научено и усвояват допълнителни нови знания по български език и литература.

Какво трябва да знаете?

Натрупаните знания и началните основи по български език и литература в 1. и 2. клас се надграждат в 3. клас. През тази годината децата ще се запознаят с табличното представяне, а по литература ще акцентират върху България, българския народ и българския език, приятелството, ученето, празниците.

Групово обучение

Целта на нашите курсове е да ви дадат спокойствието, че вашето дете ще усвои всички необходими знания през първите години от започване на училище. Обучението се провежда в малки групи и е съобразено изцяло с учебното съдържание за 3. клас.

С помощта на курсовете, децата имат възможност да допълнят училищното образование и да се справят отлично по български език и литература.

Индивидуални уроци

Ако смятате, че вашият ученик изпитва затруднения или е малко разсеян, индивидуалните уроци са подходящ избор, тъй като имате възможност да акцентирате върху конкретния предмет и всички негови особености.

Предварително се изготвя график на посещенията в удобно време и час. 

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Български език и литература за 3. клас

Материали 

Учениците в 3. клас изучават книжовните норми за правилна употреба на българския език, като обучението се съчетава със занимателни елементи, селектирани текстове за правопис и четене. Използват се художествени и нехудожествени текстове, преговор, допълнителни упражнения и диктовки.

Учебното съдържание

Учебното съдържание се състои от различни дялове на българския език – фонетика, морфология, синтаксис, лексикология и лексикография.

Основен акцент се поставя върху звуковете (особеностите на правописа и правоговора на гласните и съгласните звукове в различни фонетични позиции, частите на речта (лично местоимение, спомагателен глагол съм), морфемите (корен и представка), сродните думи, видовете изречения по цел на изказване (подбудително и възклицателно), прякото и преносното значение на думата, синонимите, видовете учебни речници – синонимен и пр.

По литература се акцентира върху определени жанрови проявления от литературата за деца (пословица), фигурите на речта (сравнение и епитет), компонентите на литературното произведение (художествено описание, повествование).

Помощ в училище

Чрез извънкласните занимания по български език и литература, учениците затвърждават своите знания за правописа, езиковите единици, изреченията и текста.

Курсовете и уроците допълват работата в клас и изграждат базовата езикова грамотност на децата.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 3. КЛАС

○ Разграничаване на ударена от неударена сричка.
○ Правилно писане на буквите на гласните звукове със и без ударение и в крайна сричка на думата.
○ Прилагане на начини за проверка на правописа на гласни в неударени срички и на съгласни звукове в средата на думата.
○ Правене на разлика между изговор и правопис на неударена гласна.
○ Правилно писане на беззвучните съгласни с и т пред звучни съгласни в началото и в средата на думата.
○ Откриване на несъответствия между изговор и правопис на гласни и съгласни звукове.

○ Разпознаване на думата съм като спомагателен глагол.
○ Определяне на лице и число на глагола.
○ Разпознаване на лично местоимение като част на речта, която замества имена на лица и предмети.
○ Образуване на форми на лични местоимения.
○ Знание за правописните особености на личните местоимения аз, той.
○ Правилна употреба на лични местоимения и формите на личните местоимения за определяне на лицето на глаголите.
○ Използване на учтивата форма на личното местоимение за 2 л., мн. ч. в съответствие с комуникативната ситуация.
○ Познаване на значението на частиците за образуване на сравнителна и превъзходна степен на прилагателни имена.
○ Правилно писане на степенувани прилагателни имена и прилагателни имена, които са с двойно (-нн-) в ж.р., в ср. р. и в мн.ч.

○ Определяне на прякото и преносното значение на думата.
○ Употреба на думи в пряко и преносно значение.
○ Разпознаване на синоними като близки по значение думи.
○ Използване на синоними за избягване на дразнещи повторения.
○ Разграничаване на синоними от сродни думи.
○ Подбиране на думи в съответствие с конкретен езиков контекст и комуникативна ситуация.

○ Определяне на изречение, с което се изразяват чувства, като възклицателно.
○ Разпознаване на подбудителни изречения за заповед, молба, съвет, забрана.
○ Разграничаване на подбудително от възклицателно изречение.
○ Преобразуване на подбудителни и възклицателни изречения.
○ Оформяне на пунктуационно правилно края на подбудителни и възклицателни изречения.
○ Употреба на видове изречения в съответствие с комуникативната ситуация.

○ Определяне на темата на текста.
○ Писане на съчинение по зададената тема, като се придържа към нея.
○ Преразказване на устно достъпен нехудожествен (научнопопулярен) текст.
○ Използване на факти и идеи от нехудожествен (научнопопулярен) текст при писмен отговор на поставен въпрос.
○ Правене на подробен писмен преразказ на кратък художествен повествователен текст.
○ Съчиняване на писмен текст по преживяна случка и по словесна опора (предложен литературен герой).
○ Правене на поправка на съчинението по отношение на съдържанието и на езика, включително правописа.
○ Съставяне на лично писмо.

ЛИТЕРАТУРА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 3. КЛАС

○ Участие в обсъждането на фрагменти от литературното произведение.
○ Съотнасяне на заглавие към конкретен епизод.
○ Проследяване на взаимоотношенията между героите в изучавано произведение.
○ Съпоставяне на постъпките на героите и нравствените им качества.
○ Четене с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение.
○ Откриване на епитет като изразно средство в изучавано произведение.
○ Разграничаване на епитет от прилагателно име.
○ Откриване на сравнение в изучавано произведение.
○ Откриване на нравствени ценности в пословици.

○ Осмисляне на условния характер на художествения текст.
○ Разграничаване на художествен от нехудожествен текст.
○ Откриване на логически акценти в художествения текст.
○ Разпознаване на художественото описание в литературното произведение.
○ Откриване на описания на външен вид на герои, на обстановка, на пейзаж в художествен текст.
○ Разграничаване на художественото описание от повествованието в художествен текст.
○ Изразяване на предпочитания към художествени текстове, прочетени самостоятелно.
○ Интерпретиране на текст на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.

○ Познаване на произведения, посветени на България, българския народ и българския език.
○ Рецитиране на стихотворения от български автори (например, „Обич“ от Дора Габе).
○ Илюстриране на културния диалог между различни общности с примери от литературни и фолклорни произведения.
○ Даване на примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по български език за 3. клас

Курсовете за помощ в училище и извънкласните дейности по интереси се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

260 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по БЕЛ за 3. клас
Втора вноска

260 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране курсовете
Трета вноска

260 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Ако желаете, можете да плащате на срок: 2 вноски по 380 лв.
Не се колебайте да изберете нашите курсове по български език и литература за 3. клас! При нас децата ще се чувстват удобно, а нашите учители ще ги подготвят за отлични резултати. 

Разгледайте информацията и за нашите уроци и курсове по математика за 3. клас. Комбинирайте извънкласното обучение по български език с курсовете по математика. Началното образование по двата предмета е най-важният период за вашето дете.

Частни уроци по български език
за ученици 3. клас.

20 лв.

Занимание 45 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

30 лв.

Занимание 60 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

40 лв.

Занимание 90 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС

Нашите уроци по български език за ученици в 3. клас са съобразени с учебното съдържание и държавните образователни стандарти по БЕЛ за 3. клас. Изберете нашите курсове и допълнете началното образование на вашето дете с повече занимания по български език.

При нас можете да учите и математика в 3. клас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и информация за стартиращи уроци по български език и литература за 3. клас

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.