Уроци и курсове
за 2. клас

Втори клас е изключително важна година за учениците, тъй като те усвояват основните правила за правопис и изграждат своите базови езикови и литературни знания.

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Всички регистрации за курсове в Родина се правят на място. Предварително можете да се обадите и да проверите свободни места, графици и програма на ученици във 2. клас.
2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).
3

Регистрация и плащане

Записванията се извършват на място или онлайн. Таксите за курсовете се заплащат на място или по банков път. Ако желаете да плащате в банка, ние ще ви издадем финансови документи предварително.

Уроци и курсове по български език и литература за ученици във 2. клас

Най-важните базови езикови и литературни знания

Какво трябва да знаете?

Това, което трябва да знаете за обучението по български език и литература във втори клас е, че децата изграждат своите базови компетентности по предмета, като се поставят основите за тяхното развитие за писмено и грамотно изразяване. Макар че децата са малки, учебното съдържание е обширно и залага на основните базови основи на езика и литературата съобразно възрастта. Както ще видите, децата трябва да усвоят основни правила на писане и основните жанрове на литературата.

Групово обучение

Всички курсове за 2. клас се провеждат в малки групи с цел максимално усвояване на материала и запазване вниманието и концентрацията на децата.

Учебните занимания се акцентират върху задължителната учебна програма за 2. клас.

Началното образование е изключително важно, тъй като се поставят основите по български език и литература, без които ще е трудно и дори невъзможно в по-горните класове.

Индивидуални уроци

С индивидуалните уроци имате възможност да предоставите на вашето дете индивидуално внимание и акцент върху български език и литературата. Ако виждате, че вашето дете не успява да се справя в училище и има нужда от допълнителни занимания, уроците са чудесен избор, тъй като детето ще успее да получи знания да повиши своето самочувствие. 

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Български език и литература за 2. клас

Материали 

Децата във втори клас се обучават със ситуативни упражнения и ролеви игри (забавна граматика в контекст), четивни загадки, ребуси, анаграми, разнообразен четивен материал, дидактически игри и др. Литературното обучение включва четене като литературнообразован читател. Включват се множество художествени текстове, с които децата изграждат позитивно отношение към общочовешките ценности.

Учебното съдържание

Учебното съдържание по български език се състои от различни дялове на езика – фонетика, морфология, синтаксис, лексикология и лексикография.

Основен акцент се поставя върху звуковете (гласни – съгласни и фонетичните им промени в потока на речта, корелацията на съгласните звукове по признака звучност-беззвучност, корелацията на гласните звукове по признака тесни-широки), частите на речта (съществително, прилагателно име, глагол и техните граматически категории), видовете изречения по цел на изказване (съобщително и въпросително), словосъчетанието, лексикалното значение на думата, видовете учебни речници.

В учебното съдържание по литература се акцентира върху определени жанрове на литературата и фолклора за деца (басня, народна песен), фигури на речта (повторение и изброяване), компоненти на литературното произведение (епизод, литературен герой); върху формирането на читателска и езикова култура.

Помощ в училище

Отговорността за езиковата грамотност на децата не е само на средното училище. Извънкласните занимания по български език и литература във 2. клас със сигурност ще допринесат за формирането на важните базови езикови и литературни основи.

Ние ще учим децата, че българският език е не само обучение по описателна граматика, а овладяване на една широка палитра от умения.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2. КЛАС

○ Разграничаване на гласни и съгласни звукове и техни признаци.
○ Правене на проверка за правописа на гласни в неударена сричка, на звучни съгласни пред беззвучни и в края на думата.
○ Разграничаване на думите с ударение от думите без ударение и тяхното правилно изписване.
○ Разпознаване на глагол, съществително име и прилагателно име като части на речта.
○ Определяне на вида, рода и числото на съществителното име.
○ Съгласуване на прилагателното и съществителното име по род и число.
○ Познаване на речниковото значение на думата.
○ Използване на азбучен ред за търсене на дума в речник.
○ Разграничаване на словосъчетание от изречение.
○ Разпознаване на различни по цел на изказване изречения (съобщителни и въпросителни).
○ Оформяне на пунктуационно правилно съобщително и въпросително изречение. 

○ Ориентиране в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).
○ Прилагане на правилата за речева учтивост (съгласие, несъгласие).
○ Уместно употребяване на изучаваните езикови средства според комуникативната ситуация.
○ Създаване на текст на поздравителна картичка.
○ Правене на кратко писмено описание на предмет.
○ Преразказване на съдържание на кратък художествен повествователен текст.
○ Даване на примери за речева учтивост при общуване.

○ Разграничаване на басня и народна песен от други литературни и фолклорни произведения.
○ Ориентиране в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение.
○ Отговаряне на въпроси, свързани със съдържанието на изучавано произведение.
○ Откриване на образите на героите в изучавано произведение.
○ Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои и епизоди в изучавано произведение.
○ Откриване на повторение, изброяване в изучавани произведения.
○ Установяване на сходство и различия между две литературни и/или фолклорни произведения.

○ Правилно четене и с подходяща интонация произведения (басня, народна песен) на различни култури.
○ Четене с разбиране текст от хартиена страница и дисплей.

○ Ориентация за системните отношения в езика: звук-дума-изречение-текст.
○ Разграничаване на думите с ударение от думите без ударение.
○ Разграничаване на ударена от неударена гласна и знака за ударение.
○ Откриване в корелативни двойки тесните и широките гласни звукове (а-ъ; е-и, о-у).
○ Познаване на начини за правописна проверка на гласни в неударени срички.
○ Изписване на отделно предлози, съюзи, кратки форми на местоименията, отрицателна частица, възвратната частица се.
○ Пренасяне на правилно многосрични думи.
○ Откриване на правописни особености на думи с: щ, ю, я, йо, ьо, дз, дж.
○ Сравняване на основните корелативни двойки съгласни звукове по признака звучност-беззвучност (б-п; в-ф; г-к; д-т; з-с; ж-ш, дж-ч; дз-ц).
○ Откриване на звуковата промяна на звучни съгласни пред беззвучните.
○ Познаване на начини за правописна проверка на звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни.

○ Познаване на глагола като част на речта.
○ Разпознаване на числото на глагола.
○ Изговаряне и правилно писане на глаголи в първо лице, единствено и множествено число и в трето лице в множествено число в сегашно време.
○ Познаване на съществителното име като част на речта.
○ Разграничаване на съществителни собствени и съществителни нарицателни имена.
○ Определяне на вида, рода и числото на съществителното име.
○ Изговаряне на правилно съществителни имена в единствено число, при които в множествено число изпада гласен -ъ, - а.
○ Разпознаване на умалителни съществителни имена.
○ Разпознаване на прилагателното име като част на речта.
○ Разпознаване на рода и числото на прилагателното име.
○ Съгласуване на прилагателното и съществителното име по род и число.
○ Правилно изговаряне на правилно прилагателни имена в мъжки род, при които в женски и среден род и в множествено число изпада гласен звук -ъ.
○ Правилно писане на формите на прилагателните имена за мъжки, женски и среден род; за единствено и множествено число.
○ Уместна употреба на глаголи, прилагателни и съществителни имена.

○ Използване на азбучен ред при работа с речник.
○ Обясняване на лексикалното значение на думи от активния речник.
○ Търсене на думи с правописни особености в правописен речник.
○ Откриване в речник думи с несъответствие между изговор и правопис.
○ Познаване на учебни речници.

○ Разграничаване на изречение от словосъчетание.
○ Отделяне на изреченията в текста, като означава началото и края им.
○ Разпознаване на съобщително и въпросително изречение.
○ Знание за различни начини за образуване на въпросително изречение (с възходяща интонация, с въпросителна частица ли, с нали).
○ Преобразуване на съобщително във въпросително изречение и обратно.
○ Уместна употреба на съобщителни и въпросителни изречения.
○ Употреба на различни словоредни варианти на изречението.

○ Осмисляне на ролите при общуващите - говорител и слушател; пишещ и четящ.
○ Разграничаване на пряко от непряко общуване.
○ Уместна употреба на езикови средства според комуникативната ситуация.
○ Създаване на текстове на поздравителна картичка.
○ Прилагане на правила за речева учтивост при изразяване на съгласие или несъгласие.
○ Озаглавяване на собствен и чужд текст.
○ Правене на кратко писмено описание на наблюдаван предмет, животно, растение.
○ Съчиняване на устно приказка по предложена словесна опора: начало, аналогия, герой.
○ Съставяне на кратки съобщения.
○ Даване на примери за общуване чрез различни средства, включително електронни.

ЛИТЕРАТУРА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2. КЛАС

○ Разграничаване на изучавани или самостоятелно прочетени текстове като литературни или фолклорни произведения.
○ Откриване на значението на непознати думи в контекста на изучаваното произведение.
○ Разпознаване на баснята по осмиваните човешки недостатъци и поуката, свързана с тях.
○ Осмисляне на текста на народната песен като фолклорно произведение.
○ Ориентиране в последователността на епизодите в изучавано литературно и фолклорно произведение.
○ Откриване на повторение и изброяване като изразни средства в конкретно литературно и фолклорно произведение.
○ Коментиране на постъпките на героите от изучавано произведение.
○ Аргументиране на предпочитания към герои и епизоди.
○ Познаване на литературни и фолклорни произведения, посветени на България, приятелството, знанието, празниците.
○ Рецитиране на детски стихотворения от български автори (например, „Де е България“ от Ив. Вазов).

○ Отразяване на впечатления от самостоятелно прочетено произведение.
○ Доказване на разбиране на въпроси по съдържанието на изучаваното литературно и фолклорно произведение.
○ Свързване на тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции.
○ Даване на идеи за разпределяне на ролите и за поведението на героите при сценичното представяне на изучавано произведение.
○ Правене на разлики при четене на текст от хартиена страница и дисплей.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по български език за 2. клас

Курсовете за помощ в училище и извънкласните дейности по интереси се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

260 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по БЕЛ за 2. клас
Втора вноска

260 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране курсовете
Трета вноска

260 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Ако желаете, можете да плащате на срок: 2 вноски по 390 лв.
Запишете се за нашите курсове по български език и литература за 2. клас! Ние ще ви предоставим удобен график, гъвкаво обучение и високи резултати през учебната година. 

Вижте информация и за обучението по математика за 2. клас, което предлагаме. То ще ви помогне за изграждането на базисна математическата грамотност на вашето дете. При нас ще намерите уроци и курсове по БЕЛ и математика за 2. клас.

Частни уроци по български език
за ученици 2. клас.

20 лв.

Занимание 45 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

30 лв.

Занимание 60 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

40 лв.

Занимание 90 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Възползвайте от нашите съвети и информация за стартиращи уроци по български език и литература за ученици във 2.клас

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.