Уроци и курсове
за 10. клас

Национално външно оценяване по БЕЛ за ученици в 10. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварителна информация

Подготовката на учениците в 10. клас е изцяло съобразена с изпитния форма на матурите по български език и литература.
2

Свържете се с нас сега

Обадете се на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber) и разберете повече информация относно стартиращите групи и уроци по БЕЛ за десетокласници.
3

Регистрация и записване

Можете да запишете своя ученик на място или онлайн. Всички курсове по БЕЛ за ученици в 10. клас се провеждат в учебната база на Родина.

Български език за ученици в 10. клас

Националното външно оценяване по БЕЛ и математика са задължителни изпити за всички ученици в 10. клас, тъй като те завършват първия гимназиален етап на средното образование. Матурата включва учебното съдържание по български език за 8., 9. и 10. клас и по литература за 9. и 10. клас.

Какво трябва да знаете?

Предметът български език и литература е особено важен за всеки един ученик, тъй като полага матура по БЕЛ, не само в края на 10. клас, но и в края на 12. клас. Знанията и надграждането на книжовните езикови норми, познаването на основните теми, творби и автори от българската литература ще ви гарантират, не само отлични резултати през тази важна година, но и в бъдеще. Повечето университети приемат оценките от зрелостните изпити, които се явяват вход за висше образование, а сериозните специалности изискват високи оценки и бал.

Групово обучение

Курсовете по български език и литература за матурата в 10. клас включват преговор и обучение по формата на изпита. При нас ще се научите, че трябва да спазвате определена последователност и че всеки един тест ви задължава да мислите и да знаете повече. Освен това обучението включва седмични контролни изпити, домашни работи, пробни изпити и постоянно оценяване на учениците.

Индивидуални уроци

Уроците са подходящи за ученици, които имат нужда от допълнителна подготовка. Препоръчваме индивидуалната форма за тези от вас, които допълват обучението в училище или курсовете при нас, с което имате възможност да получите внимание и по-голяма прецизност в десети клас. Всички уроци се организират с предварително изготвен индивидуален график. 

ЗА МАТУРИТЕ

Матура по български език и литература за 10. клас

1

Важна информация за матурата в 10. клас

Целта на матурата по български език и литература за 10. клас е диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците и установяване степента на постигане на отделните очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за съответния клас от първия гимназиален етап.

2

Разпределение на изпитът

Изпитът в десети клас е писмен и включва тест с общо 23 задачи. Задачите включват:
○ 14 задачи с избираем отговор;
○ 6 задачи с кратък свободен отговор;
○ 1 задача за редактиране;
○ 1 задача с разширен свободен отговор;
○ 1 задача за създаване на текст.

3

Времетраене 

Времетраенето на матурата в 10. клас е 90 минути (два слети учебни часа по 45 минути).

4

Оценяване и прием

Оценяването се осъществява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на всяка една задача.

Резултатът от националното външно оценяване по БЕЛ в края на 10. клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Въз основа на резултатите от матурата в края на 10. клас се извършва прием в 11. клас на ученици, които са завършили първи гимназиален етап на средното образование. 

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Български език и литература за 10. клас

Материали 

Обучението по български език и литература включва упражнения съобразно изпита с края на 10. клас. Използват се множество учебни материали, аналогични на заложените в матурата по БЕЛ за 10. клас.

Учебното съдържание

Матурата по български език и литература в края на 10. клас включва 23 задачи от задължителното учебно съдържание на учебните програми от 8., 9. и 10. клас, включително.

Задачите по български език с избираем и с кратък свободен отговор и задачата за редактиране за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати включват учебните програми за 8. клас, 9. клас и за 10. клас.

Задачите по литература с избираем и с кратък свободен отговор за установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати, определени в държавния образователен стандарт включват учебните програми за 9. и 10. клас.

Помощ в училище

Учениците в 10. клас полагат задължителни изпити по БЕЛ и математика. С нашите уроци и курсове по БЕЛ ще успеете да се подготвите за матурите и да получите отлични оценки, не само на изпитите, но и в училище.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО БЕЛ ЗА 10. КЛАС

Темите от учебното съдържание по български език според учебните програми включват:
○ Разговорен, художествен, научен, официално-делови, публицистичен стил.
○ Правописна, пунктуационна и лексикална норма. Граматични норми.
○ Лексикални особености на думата в текста.
○ Активна и пасивна лексика. Пароними.
○ Фразеологично словосъчетание.
○ Залог на глагола.
○ Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст.

Според държавния образователен стандарт учениците от 10. клас трябва да:
○ Разграничават видовете функционални стилове (разговорен, художествен, научен, официално-делови, публицистичен).
○ Търсят, извличат, обработват и използват информация от различни информационни източници.
○ Представят различни видове информация по зададени параметри.
○ Разпознават езикови особености на текстове, характерни за различните функционални стилове.
○ Сравняват и анализират проблеми в текстове от различни функционални стилове.
○ Оценяват идеи, тези и аргументи съобразно своя опит.
○ Познават и прилагат книжовноезиковите норми.
○ Откриват и редактират стилно-езикови грешки.

ЛИТЕРАТУРА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 10. КЛАС
Обучение по литература, теми, творби и автори

○ Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие
○ „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)
○ „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)

○ „Левски“ (Ив. Вазов)
○ Из „Под игото“: главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянство на един
○ народ“ (Ив. Вазов)
○ Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Ал. Константинов)
○ „Cis moll“ (П. П. Славейков)
○ „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ (П. Яворов)
○ „Да се завърнеш…“ (Д. Дебелянов)
○ „Гераците“ (Елин Пелин)

○ „Септември“ (Гео Милев)
○ „Зимни вечери“ (Хр. Смирненски)
○ „Повест“ (А. Далчев)
○ „Индже“, „Албена“ (Й. Йовков)
○ „Писмо“ („Ти помниш ли...“) (Н. Вапцаров)

○ Из „Тютюн“ (1951 г.): І и ХVІ глава от І част (Д. Димов)
○ „Дърво без корен“ (Н. Хайтов)
○ „Нежната спирала“ (Й. Радичков)

Според държавния образователен стандарт учениците от 10. клас трябва да:
○ Различават светогледни идеи, характерни за различни литературни периоди (Българско възраждане, българска литература от Освобождението до Първата световна война, българска литература между двете световни войни и българска литература след Втората световна война), и посочват прилики и разлики помежду им.
○ Свързват изучените творби от българската литература с имената на техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите и с мотивите в произведенията.
○ Идентифицират едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучени творби от българската литература.
○ Разпознават литературни похвати, тропи и фигури и обяснява функциите им в изучени творби от българската литература.
○ Съпоставят с личния си опит интерпретирани в изучените текстове от българската литература ценности и норми, проблеми и конфликти и обосновава позиция по тях. 

6.1. Задачата с разширен свободен отговор включва учебния материал за 8., 9. и 10. клас. Учениците от 10. клас трябва да:
○ Формулират теза или антитеза по зададена тема за есе по морален или по граждански проблем (вкл. и интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст).
○ Посочват аргументи или контрааргументи във връзка с дадена теза или антитеза на есе по морален или по граждански проблем (вкл. и интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст).
○ Прилагат книжовноезиковите норми.

6.2. Задачата за създаване на текст включва учебния материал за 8., 9. и 10. клас. Според държавния образователен стандарт учениците от 10. клас трябва да:
1. Създават в писмена форма:
○ резюме на научен текст;
○ резюме на медиен текст;
○ резюме на съдържанието на (откъс от) изучен повествователен текст;
○ заявление;
○ CV.
2. Прилагат книжовните езикови норми.

Летни езикови ваканции и лагери за ученици в чужбина

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по български език за 10. клас

Курсовете за помощ в училище и извънкласните дейности по интереси се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по БЕЛ за 10. клас
Втора вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране на курсовете
Трета вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Ако желаете, можете да плащате на срок: 2 вноски по 495 лв. за курсове по БЕЛ.

Комбинирайте курсовете по БЕЛ с уроци и курсове по математика за ученици в 10. клас. Ние ще подготвим вашия ученик за отлични резултати на матурите.

Ако комбинирате двата предмета БЕЛ и математика, комбинираната такса за целогодишното обучение е 3 вноски по 660 лева.

Не се колебайте да запишете вашия ученик на курсове по БЕЛ и математика за подготовка за матурите в края на 10. клас. Знанията, които ще получи и усилията, които ще положи, ще му помогнат в избора на бъдеще образование.

Частни уроци по български език
за ученици 10. клас.

20 лв.

Занимание 45 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

30 лв.

Занимание 60 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

40 лв.

Занимание 90 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА провежда пробни изпити по БЕЛ и математика за ученици в 10. клас, които симулират матурите по двата предмета. Целта е да се направи диагностична оценка на реалните знания. Всички пробни изпити са достъпни за кандидати от цялата страна. С тяхна помощ можете да проверите знанията на вашия ученик. Форматът на пробните изпити по БЕЛ за 10. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 10. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и ще намерим най-удобния за Вас вариант и условия за подготовка в десети клас, уроци и курсове по български език и литература.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.