Уроци и курсове
за 4. клас

Националното външно оценяване е задължителен изпит за всички ученици в 4. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Децата в 4. клас трябва да положат изпити по български език и литература и математика в края на учебната година. Освен необходимите знания, учениците трябва да добият по-голяма увереност.
2

График и дни на провеждане

Обадете ни се на 0700 1 8448 (телефон на потребителя) или 0887 099 730 и проверете за стартиращи курсове и техните графици. Ще се радваме да сме полезни с повече информация и съвети.
3

Учебната база за учениците в 4. клас

Всички обучения за учениците в 4. клас се провеждат в учебната база на Родина, която се намира на ул. Клокотница 29. Записванията се правят на място или онлайн.

Уроци, курсове и подготовка по български език за ученици в 4. клас

Когато вашият ученик вече стане 4. клас, ще трябва да се пребори с първата задължителна матура. Изпитът по български език и литература е с продължителност един час, но включва разнообразни задачи. Ние ще подготвим вашият ученик да се справи с това предизвикателство и със самочувствие да завърши началния етап на основното образование.

Какво трябва да знаете?

Матурата по български език и литература включва всичко изучавано по предмета в началния етап на основно образование. Това е периодът, през който децата трябва да овладеят базовите компетентности, свързани с приложния характер на българския език и разбирането на художествен текст. Освен това, те трябва да развиват комуникативноречеви и социокултурни компетентности или казано по-просто – трябва да могат да се изразяват писмено и грамотно.

Групово обучение

Обучението по български език и литература за 4. клас се организира в малки групи. Основната цел на курсовете е да предостави възможност на децата да допълнят знанията си от училище и да учат по формата на матурата. В учебния процес задължително участват родителите. Гарантираме високи резултати и отлични оценки в училище.

Индивидуални уроци

Ако желаете вашето дете да работи индивидуално с преподавател, то уроците са възможно най-подходящият избор за вас. С подготовката децата са по-концентрирани и мотивирани, а вие ще усетите постигнатия прогрес по отличните оценки в училище и с по-голямата увереност на детето. 

ЗА МАТУРИТЕ

Матура по български език и литература за 4. клас

1

Важна информация

Матурата по български език и литература включва тест с три части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст:

2

Първа част: Диктовка и езикови задачи с избираем отговор.

Диктовката е с обем от 40 до 60 думи и с продължителност 10 минути. Чрез диктовката се проверяват умения за прилагане на изучени правописни, но не и пунктуационни правила. Сред проверяваните езикови компетентности на диктовката са правописните правила за озвучаване и обеззвучаване на съгласни, за правилно записване на гласни в неударена позиция, за правилно писане на думи без свое ударение и др.

Езиковите задачи към диктовката са от 6 до 10 на брой с избираем отговор и са насочени към базови компетентности, свързани с приложния характер на езика. Избираемите отговори са три, като само един е верен. Прогнозното време за изпълнение на езиковите задачи е отново 10 минути. 

3

Втора част: Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него – с избираем и със свободен отговор. 

Задачите са 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор. Прогнозното време за изпълнение на теста е 25 минути и включва времето за решаване на задачите и съставянето на свободните отговори, както и времето за четене на текста.

4

Трета част: Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор.

Продължителността е 15 минути, а децата трябва да създадат текст с обем от 3 – 5 изречения. Задачата може да е свързана със:
○ създаване на кратък текст със свободен отговор на въпрос;
○ редактиране на текст;
○ създаване на кратък текст по картинка/ картинки;
○ създаване на текст по картинка и словесна опора. 

5

Времетраене

Националното външно оценяване по български език и литература в 4. клас е писмен изпит с времетраене 60 минути.

6

Оценяване

Оценяването се осъществява като всяка задача се оценява с брой точки, съобразно с трудността и логиката на решението:
○ Диктовката се оценява според броя на думите, които съдържат правописни особености;
○ Всяка вярно решена тестова задача с избираем отговор се оценява с 1 точка за правилен отговор и с 0 т. за грешен отговор;
○ Задачите с кратък свободен отговор се оценяват по двустепенна и по тристепенна скала, която освен за приемлив и неприемлив отговор, включва и критерий за частично приемлив отговор;
○ Броят точки за речевата задача със свободен отговор се определя в зависимост от степента на постигане на определените критерии, свързани със смисловото единство и езиковата свързаност на написаното, с уместната употреба на думите, правопис и пунктуация.

7

Скала на оценяване в 4. клас

Скала за приравняване на резултатите от матурата по български език в 4. клас
от 0 до 6 точки – слаб 2,00
○ 7 точки – среден 3,00
○ 8 точки – среден 3,25
○ 9 точки – добър 3,50
○ 10 точки – добър 3,75
○ 11 точки – добър 4
○ 12 точки – добър 4,25
○ 13 точки – много добър 4,50
○ 14 точки – много добър 4,75
○ 15 точки – много добър 5,00
○ 16 точки – много добър 5,25
○ 17 точки – отличен 5,50
○ 18 точки – отличен 5,75
○ 19 точки – отличен 6,00
○ 20 точки – отличен 6,00

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Български език и литература за 4. клас

Материали 

Обучението за ученици в 4. клас включва разнообразни езикови, речеви и литературни задачи, с помощта на които децата усъвършенстват езиковите знания и правописните и пунктуационните си умения. Използват се много задачи и упражнения за подготовка за националното външно оценяване в края на 4. клас.

Учебното съдържание

Матурата по български език и литература в края на 4. клас включва задачи от задължителното учебно съдържание от началния етап на основно образование.

Помощ в училище

Целта на нашите курсове и уроци винаги е да надграждат учебното съдържание, а нашите ученици да знаят повече и да изградят самочувствие, че знаят и могат. Изберете нашите занимания по БЕЛ за 4. клас и вашият ученик ще успее да получи отлична подготовка и оценка на матурите в края на 4. клас.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 4. КЛАС
Обучение по български език

Разграничаване на твърди и меки съгласни звукове.
○ Познаване на начини за отбелязване на меки съгласни звукове.
○ Изговаряне на книжовно меки съгласни.
○ Изговаряне на книжовно думите без ударение.
○ Писане на отделно думите без свое ударение (кратки местоименни форми, частици, предлози, съюзи).

○ Познаване на сложните думи като образувани от два корена.
○ Образуване на сложни думи по различни начини.
○ Използване на правилно сложни думи в речта си.
○ Писане на правилно сложни думи.

○ Познаване на антонимите като думи с противоположно значение.
○ Определяне на значението на антонимите в езиковия контекст.
○ Разпознаване на антонимни отношения между думи.
○ Разграничаване на синоними от антоними.
○ Употребяване на уместно в речта си антоними.
○ Правене на справка за речниковото значение на думи в тълковен речник (включително и електронен).

○ Разпознаване на подлога като главна част на изречението.
○ Разпознаване на сказуемото като основа на изречението.
○ Познаване на простото изречение като вид изречение по състав.
○ Разграничаване на просто от сложно изречение.
○ Ориентиране за простото изречение в състава на сложно по броя на сказуемите.
○ Преобразуване на простите изречения в сложни и обратно.
○ Отделяне със запетая простите изречения в състава на сложното изречение.
○ Използване на различни словоредни варианти в зависимост от целта на изказването.

○ Разпознаване на пълен и кратък член на съществителното име от м. р., ед. ч. чрез проверка с личното местоимение той.
○ Разграничаване на правилно глаголите в първо, второ и трето лице, единствено и множествено число.
○ Правене на разлика между изговора и правописа на окончанията -а, -ат, -я, -ят на глаголите за сегашно време.
○ Определяне на сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
○ Употребяване на правилно формите на глаголите с окончание -а, -я или -м в първо лице единствено число.
○ Откриване на примери за съвместната употреба на различните глаголни времена – сегашно, минало, бъдеще.
○ Употребяване на правилно сегашно, бъдеще и минало време на глагола.
○ Познаване на числителното име като част на речта.
○ Разпознаване на видовете числителни имена - бройни и редни.
○ Писане на правилно числителните имена.
○ Употребяване на правилно частите на речта.

○ Правене на изказване по зададена тема, като се ориентира в комуникативноречевата ситуация.
○ Правене на устен преразказ на текст, като предава накратко и последователно съдържанието му.
○ Разказване на устно по картина от художник.
○ Отговаряне на писмено на поставен въпрос към художествен или нехудожествен текст като посочва аргументи от текста.
○ Съчиняване на текст по аналогия и по словесна опора (две думи).
○ Разпознаване на графически пряка от непряка реч.
○ Преобразуване на пряка в непряка реч.
○ Прилагане на различни начини за поправка (редактиране) на текст – чрез заместване, добавяне, съкращаване, разместване.
○ Употребяване на правилно букви и цифри при писане на кратки електронни съобщения и писма. 

ЛИТЕРАТУРА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 4. КЛАС
Обучение по литература

○ Разпознаване на диалог и монолог в художествен текст.
○ Откриване на връзките между мотивите и действията на героите.
○ Разпознаване на легендата като жанр.

○ Откриване на взаимовръзката между епизодите в развитието на действието в изучавано произведение.
○ Разграничаване на автора на литературно произведение от неговия герой.
○ Познаване на съдържанието на значими произведения на класиката и съвременната литература за деца и на фолклора, посветени на България, българския народ и българския език, приятелството, знанието.
○ Сравняване на случки и герои в литературни и/или фолклорни произведения.
○ Откриване на олицетворение в художествен текст.

○ Познаване на произведения от детската литература, свързана с културното многообразие и нравствените добродетели на българския народ.
○ Рецитиране на стихотворения от български автори (например, „Обичам те, Родино” на Елисавета Багряна, „Моята учителка” на Леда Милева, „Майка ми” на Иван Вазов).
○ Откриване на основни белези на националната си идентичност в самостоятелно прочетени художествени произведения.
○ Изразяване на предпочитания към автори и заглавия на литературни и фолклорни произведения на различни култури. 

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по български език за 4. клас

Курсовете за подготовка по български език на ученици в 4. клас се заплащат на три равни вноски за цялата учебна година или на две равни части за двата учебни срока.

Първа вноска

255 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по БЕЛ за 4. клас
Втора вноска

255 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране курсовете
Трета вноска

255 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Таксата и програмата на целогодишните курсове помощ в училище по български език и литература за 4. клас е разпределена в 30 учебни седмици.
Целогодишни курсове по Математика и БЕЛ:
1. Комбиниран курс - 3 вноски по 510 лева за комбиниран курс по Български език и литература + Математика 
2. Само един предмет - 3 вноски по 285 лева, ако бъде избран само един предмет.

Запишете се за нашите курсове по български език и литература за 4. клас! Ние ще ви предоставим удобен график, гъвкаво обучение и отлични резултати през учебната година.

При нас ще намерите и обучение по математика за ученици в 4. клас. Комбинирайте двата предмета. Обучението е целогодишно през цялата учебна година. 

Частни уроци по български език
за ученици 4. клас.

20 лв.

Занимание 45 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

30 лв.

Занимание 60 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

40 лв.

Занимание 90 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

Добре дошли в нашия изпитен център. Тук можете да запишете вашия ученик на пробен изпит за матурите в края на 4. клас. С предварителния изпит вашият ученик ще се увери, че няма нищо страшно, когато знае повече. Проверете планираните дати за пробните изпити за 4. клас по БЕЛ и математика.

Всички изпити са изцяло съобразени с формата на матурите за 4. клас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Не се колебайте да се свържете с нас. Повече информация за стартиращи курсове и уроци по БЕЛ за 4. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.